Hundelatrine – informasjon om endringer

Ordningen med hundelatriner avvikles

Fraksjonsmerke for hundelatrine

TRV har hatt en egen ordning med hundelatriner – en egen avfallsbeholder for hundeposer – hvor beholderen tømmes ukentlig av Trondheim Renholdsverk (TRV). Denne ordningen avvikles fra og med 1. juli 2024. 

TRV tømmer per i dag 69 avfallsbeholdere for hundeposer i Trondheim. De fleste er plassert i fellesområdene hos borettslag, i tillegg til at enkelte privathusholdninger har ordningen. 

 Hvorfor endring? 

Trondheim Renholdsverks tjenester skal drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at de kostnadene vi har med å samle inn avfallet til byens husholdninger skal dekkes av gebyret innbyggerne betaler for tjenesten.

Ordningen med hundelatrine er ikke økonomisk bærekraftig med så få abonnenter.

De 69 abonnentene som har ordningen betaler 1635 kroner per år for tjenesten. Etter en gjennomgang av kostnadene er selvkost beregnet til 4380 kroner per abonnent.

Om TRV skulle øke pris med 3000 kroner per abonnent, for å få ordningen til å gå til selvkost, ville trolig flere si opp tjenesten. Det ville igjen føre til økt kostnad for resterende abonnenter.

Håndteringen av latrinene innebærer en del manuelt arbeid, noe som ikke er forenelig med god HMS. Våre renovatører må lesse avfallet fra hundelatrinene for hånd, både opp på bilen og inn på forbrenningsanlegget på Heimdal.

Henting av hundelatrinene innebærer ofte kjøring på gang- og sykkelvei i borettslag og sameier. Det er noe vi ønsker å unngå i størst mulig grad.

Hva skal man gjøre med hundeposene nå da? 

Hundeposer er restavfall og skal kastes i hundeierens avfallsløsning hjemme eller i avfallskopper i det offentlige rom.

De fleste har kapasitet til hundeposer i restavfallet hjemme. Dersom dagens kapasitet viser seg å ikke være tilstrekkelig, er det mulig å øke kapasiteten på restavfallet (mot høyere gebyr).

Hva vil skje, rent praktisk? 

Hundelatrinene tømmes for siste gang 1. juli 2024.

I utgangspunktet fjerner vi beholderne fysisk.

Dersom f.eks borettslaget som har latrinene ønsker å drifte sine egne hundelatriner, og selv gjøre jobben med å tømme beholderne og kaste i egen avfallsløsning, kan de beholde dem.

Dette informeres om i eget brev til abonnentene som i dag har løsningen.

  Spørsmål? Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 917 54 000 eller e-post kildesortering@trv.no