Regelverk

Trondheim Renholdsverks vedtekter

Vedtekter (pdf)

Følgende lover og forskrifter er styrende for husholdningsrenovasjon i Trondheim

Forskrift om renovasjon for Trondheim kommune

«Forskriften skal sikre en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfall fra husholdninger. Den skal også bidra til en estetisk akseptabel og sikkerhetsmessig forsvarlig renovasjon i en tett by.»

Gebyrforskrift for Trondheim kommune

«Trondheim kommune sine hovedmål i avfallspolitikken er å få til avfallsreduksjon og gjenvinning. Gebyrsystemet er utformet slik at det bygger opp under disse målene basert på retningslinjene til Statens forurensningstilsyn. Gebyrsystemet er således et strategisk virkemiddel for å nå målene i avfallspolitikken.»

Forurensningsloven

«Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.»

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Renovasjonsteknisk norm – nedgravde løsninger (Trondheim kommunes nettsider)

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 (kommunedelplan)

«Bystyret i Trondheim kommune vedtok ny avfallsplan for kommunen 29. august 2019. Avfallsplanen skal
være grunnlag for overordnet og langsiktig styring og tilrettelegging av avfallshåndteringen i perioden fram
til 2030. Planen fokuserer på kommunens ansvarsområder innenfor avfall og renovasjoner:
Husholdningsavfall, kommunalt virksomhetsavfall og avfall i det offentlige rom.»

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming? Tilgjengelighetserklæring.

Tilgjengelighetserklæring for trv.no  

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Gjennom tett samarbeid med våre leverandører vil vi sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre verdikjeder, så vel som i eget selskap.

Les vår redegjørelse etter Åpenhetsloven her