Regelverk

Trondheim Renholdsverks vedtekter

Vedtekter (pdf)

Følgende lover og forskrifter er styrende for husholdningsrenovasjon i Trondheim

Forskrift om renovasjon for Trondheim kommune

«Forskriften skal sikre en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfall fra husholdninger. Den skal også bidra til en estetisk akseptabel og sikkerhetsmessig forsvarlig renovasjon i en tett by.»

Gebyrforskrift for Trondheim kommune

«Trondheim kommune sine hovedmål i avfallspolitikken er å få til avfallsreduksjon og gjenvinning. Gebyrsystemet er utformet slik at det bygger opp under disse målene basert på retningslinjene til Statens forurensningstilsyn. Gebyrsystemet er således et strategisk virkemiddel for å nå målene i avfallspolitikken.»

Forurensningsloven

«Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.»

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Renovasjonsteknisk norm – nedgravde løsninger (Trondheim kommunes nettsider)

Trondheim kommunes handlingsplan for oppsamling av avfall 2009–2020 (Trondheim kommunes nettsider)

«Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak som rådmannen anbefaler settes inn for at Trondheim skal få framtidsrettede løsninger for oppsamling og innsamling av avfall.»