Abonnement og priser

Informasjon om renovasjonsgebyret, hvilke tjenester det dekker og priser for ulike abonnement.

Privatpersoner betaler for innsamling og håndtering av husholdningsavfall gjennom det kommunale renovasjonsgebyret, som faktureres sammen med de andre kommunale avgiftene i fire terminer. Beboere i borettslag betaler for tjenestene gjennom sine fellesutgifter.

Gebyret settes etter størrelsen på restavfallsbeholderen-/containeren. Om du bestiller en større papp/papir, koster ikke det noe ekstra. Det lønner seg økonomisk å sortere avfallet slik at det blir mindre restavfall.

Du som bor i Midtbyen og sentrumsnære områder bringer papp/papir og plastemballasje til Midtbypunkt.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

 • Innsamling av restavfall
 • Innsamling av papp og papir
 • Innsamling av plastemballasje
 • Innsamling av farlig avfall
 • Sortering og behandling av alt avfall
 • Mulighet til å levere farlig avfall til Miljøstasjoner
 • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt og gjenvinningsstasjon
 • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt og gjenvinningsstasjon
 • Mulighet for å levere grovavfall til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
 • Husholdninger i Midtbyområdet kan kaste papp/papir og plastemballasje til redusert gebyr på Midtbypunkt
 • Juletreinnsamling (aksjon) i januar
 • Mulighet for levering til Hageavfallsmottak i sommerhalvåret
 • Innsamling av hageavfall (aksjon) i papirsekker i mai
 • Mulighet til å bytte avfallsbeholdere til større eller mindre
 • Mulighet til nabodeling av beholdere
 • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering

Avgiftsplikt renovasjon

Hver bebygd eiendom omfattes av avgiftsplikten når det gjelder renovasjon og ilegges med bakgrunn i dette gebyr fra eiendommen har fått midlertidig brukstillatelse i eiendomsregisteret.

Med bakgrunn i Forurensningsloven § 34, gjelder følgende:

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Videre følger av Forskrift om renovasjon, Trondheim kommune §2:

I Trondheim er det tvungen innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

Forskriften omfatter alle eiendommer inkludert festet grunn, herunder også seksjonerte deler av bygning i Trondheim kommune. I tillegg omfatter den alle registrerte hytter og fritidseiendommer i Trondheim kommune.

Fritak renovasjon

Det er mulig å søke fritak fra renovasjon.
Grunner for å søke fritak: Objektive trekk som gjør boligen ubeboelig. Som. f.eks. brann, stor vannskade etc.

Fritak renovasjon