Prislister

Gjeldende priser for 2024. Prisene er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Gjeldende priser for 2024. Prisene for beholdere og containere er oppgitt i kr pr. år, inkl. mva.

Beholdere og containere

Ordinær kildesortering. Prisene er oppgitt pr. år.

NB! Fra april 2024 kommer det månedlig faktura på kommunale avgifter.

Gebyret ligger kun på restavfallet. I praksis betyr det at du kan bestille større beholder/container på papp/papir og plastemballasje uten at gebyret endres. Merk at det kommer et gebyr på kr 300,- inkl mva for bytte av størrelse.
Ny renovasjonsordning innføres i Trondheim i 2023/2024. Alle med småbeholdere (grønne plastbeholdere med hjul) får egne beholdere for matavfall og glass- og metallemballasje.

Se trv.no/matavfall for oversikt over utrullingsplanen og mer informasjon.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
PapirPlast-emballasjeMatavfallGlass- og metallemballasje
140 liter46330000
240 liter79420000
370 liter12 244 0000
660 liter21 8400000
1.500 liter37 2290000
2.000 liter49 639 0000
3.000 liter74 4590000
4.000 liter99 2780000

Viktig: Hentestedet for grønne plastbeholderne med hjul skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig. Hentevei skal være maksimalt 10 meter fra renovasjonsbilens stoppested.

Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen beholder innen 10 metersgrensen, kan søke om å få hentet beholderen mot et tilleggsgebyr.

Se oversikt over ekstragebyrer nederst på siden.

Prisliste Midtbyen og sentrumsnære områder

Prisene er oppgitt pr. år.
Gebyret ligger kun på restavfallet.

Beholder-/containerstørrelseRestavfall
Papir og plastemballasje
Tømmes ukentligBringes til Midtbypunkt
140 liter78760
240 liter13 5010
370 liter20 8140
660 liter37 1280
1.500 liter63 2900
2.000 liter84 3870
3.000 liter126 5800
4.000 liter168 7730

Pris for renovasjon av nedgravde løsninger

For nedgravde avfallsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr. husstand.
Gebyret er på kr 3250,- pr. husstand pr. år inkl. mva.

Hytterenovasjon

Renovasjonsgebyret for fritidseiendom er beregnet til 40% av normalgebyr (140 liter). Gebyret er på kr 1853,- pr eiendom pr år inkl. mva.

Søknad om engangsstøtte

Som et avfallsreduserende tiltak, gis det engangsstøtte til varmkompostering, bokashi og tøybleier. Utstyret må være anskaffet etter 01.01.2020.

Varmkompostering

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. For å ha rett til denne stønaden, er det visse krav som må være oppfylt. Les mer om kravene her.

Engangsstøtte erstatter tidligere ordning med gebyrfradrag for varmkompostering.

Bokashi

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til kjøp av litteratur og rengjøringsmidler.

Tøybleier

Det gis engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn. Du kan søke én gang pr barn.

Kriterier for å søke:

  • Barnet må være født og ikke eldre enn 2 år når søknaden blir innsendt (legg ved kopi av barnets fødselsattest hvor det fremgår at søker er barnets forelder, eventuelt en bekreftelse på at søker er barnets omsorgsperson)
  • Det kan søkes om ett tilskudd pr barn

Det gis støtte til tøybleier, våtposer og engangsinnlegg/rispapir. Det gis ikke støtte til salver, porto, importgebyr eller toll.

For å søke tilskudd, les mer og søk her.

Ekstragebyrer

Beholdere:

  • Ekstratømming av beholder: kr 500,-
  • Gravitasjonslås: kr 500,-
  • Beholderbytte: kr 300,- Dette gjelder kun ved bytte av størrelse og ikke ved ødelagt beholder

Viktig: Hentestedet for de som har grønne plastbeholdere med hjul skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig. Hentevei skal være maksimalt 10 meter fra renovasjonsbilens stoppested. Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen oppsamlingsenhet innen 10 metersgrensen, kan søke om å få hentet beholderen mot et tilleggsgebyr. Det må foreligge en erklæring på nedsatt funksjonsevne fra lege eller HC-bevis.

Overflatecontainere/nedgravde løsninger:

  • Ekstra nøkkel/RFID – brikke: kr 115,-
  • Ekstratømming av container: kr 1950,-
  • Fast, økt hentefrekvens på containere: kr 200,- pr ekstratømming, uavhengig av avfallstype som tømmes (ekstragebyr innført i 2023).

Priseksempel på økt tømmefrekvens for containere:

Etter innføring av matavfallssortering  er standard hentefrekvens på restavfall hver 4. uke. Det vil si 13 restavfallstømminger pr år.

Dersom man ønsker økt hentefrekvens på container, f.eks til hver 2.uke, blir det 13 ekstra tømminger i løpet av et år.

  • 13 ekstra tømminger  à kr 200,- pr stk, gir et årlig ekstragebyr på kr 2 600,

Viktig: Økt tømmefrekvens på restavfall vil i tillegg føre til økt avfallsgebyr. Har du 2000 liters container på restavfall i dag koster det i 2024 kr 49 639 i året.

Da tømmes containeren hver 4. uke. Dobler du tømmefrekvensen slik at den tømmes hver 2. uke, dobles volumet på restavfall. Dermed øker også prisen til 99 278 kroner i året. I tillegg kommer ekstragebyret for selve tømmingene.

Økt tømmefrekvens på andre avfallstyper enn restavfall fører ikke til høyere gebyr, men kun ekstragebyret for selve tømmingene.

NB: Det er ikke mulig å bestille økt tømmefrekvens for grønne plastbeholdere på hjul.