Søknad om utvidet henteavstand

Vinteren 2023 er det gjort endringer i renovasjonsforskriften i Trondheim, blant annet av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre renovatører. I endringen ligger også strengere krav for å kunne betale seg ut av lenger henteavstand.

Hentestedet for avfallsbeholderen skal plasseres slik at hentevei blir kortest mulig, og maksimalt 10 meter fra renovasjonsbilens stoppested.Har en av beboerne på adressen en bevegelseshemming som gjør at det ikke er mulig for vedkommende å trille frem beholderen innen 10-metersgrensen, kan dere søke her om å få hentet beholderen mot et årlig tilleggsgebyr, fastsatt av Bystyret.

Søknad om utvidet henteavstand

  • Følgende må registreres som en del av søknaden: 1. Hvem gjelder søknaden for (oppgi hvem i husstanden som har bevegelseshemming) 2. Opplysninger om hentested (stedet hvor avfallsbeholdere er plassert). 3. Cirka avstand fra beholdernes plassering til sted hvor renovasjonsbil stopper ved tømming. 4. Annen relevant informasjon