Hvorfor innføres en ekstra beholder for glass- og metallemballasje?

 

Sommeren 2022 sendte Miljødirektoratet en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om endring av avfallsforskriften 10a, som blant annet inneholder krav om henteordning for de fleste kildesorterte avfallstyper, også for glass- og metallemballasjeavfall.  

Henteordning forklares som alle former for henting ved husstandene, inkludert fellesløsninger for borettslag og avfallssug. Forslaget inneholder også krav om at blant annet glass- og metallemballasjeavfall skal kildesorteres og at minst 85 prosent skal utsorteres fra og med 2028 og 90 prosent fra og med 2035.  

Sistnevnte er krav som stilles med bakgrunn i at EUs rammedirektiv om avfall skal iverksettes  i norsk regelverk. Forslaget har ikke vært på høring, men endringen forventes å bli gjeldende fra 01.01.2025 

For å unngå flere endringer i avfallsløsningen på kort tid for husholdningene i Trondheim, rulles nå matavfall og glass- og metallemballasje ut samtidig.