Etablering av nedgravd avfallsløsning

Vurderer du nedgravd løsning?Last ned brosjyre

Alle som bor i eksisterende borettslag, sameier og nabolag/velforeninger har full anledning til å etablere en nedgravd avfallsløsning som erstatning for avfallsdunker og overflatecontainere. Les om de ulike løsningene her.

Slik går du fram for å etablere nedgravd avfallsløsning

1: Planlegging

Kontakt Trondheim Renholdsverk for råd og veiledning. Vi har erfarne ingeniører som jobber spesielt med disse løsningene. Send e-post til nedgravd@trv.no eller ring vårt kundesenter, tlf. 917 54 000

Vi tar gjerne en befaring på eiendommen for å diskutere mulighetene med deg. Ut fra opplysninger om antall boenheter, dagens løsning og kapasitet, foreslår vi den best egnede løsningen, og sender om ønskelig et uforpliktende kostnadsoverslag.

2: Saksgang

Private avfallsløsninger skal som en hovedregel alltid plasseres på privat/egen grunn. Etablering av ny avfallsløsning vil ofte være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For å vurdere om et tiltak er søknadspliktig, kontakt Byggesakskontoret via postmottak.byggesak@trondheim.kommune.no eller Bytorget, Erling Skakkes gate 14, tlf. 72 54 25 00.

Graveentreprenøren kan bistå i søknadsprosessen. Trondheim Renholdsverk og Trondheim kommune må godkjenne plassering og planlagt utførelse.

3: Kostnader

Investeringskostnaden avhenger av type løsning og størrelse/antall. Alle avtaler gjøres direkte mellom kjøper og leverandør. Trondheim Renholdsverk leverer kun nedgravde containere. Husk å ta høyde for prosjektering, byggesak, fraktkostnader, graving, grunnarbeid og leveringstid. Kostnader forbundet med drift av nedgravde containere dekkes inn over renovasjonsgebyret. Unntatt er produksjon av ekstra nøkler/adgangsbrikker.

4: Utførelse

Utførelsen varierer med type løsning. Det er mer omfattende å etablere avfallssug enn nedgravde containere. Alle nedgravde løsninger kommer med elektronisk adgangskontroll som leveres av Trondheim Renholdsverk. Hver boenhet får to brikker.

5: Drift

Anlegget må godkjennes før det kan tas i bruk. Trondheim kommune overtar eierskapet til installasjonene. Trondheim Renholdsverk overtar driftsansvaret.

Nyttige lenker

Forskrift om renovasjon for Trondheim kommune

Renovasjonsteknisk norm – nedgravde avfallsløsninger

 

 

Veiledende krav til veg og adkomst for renovasjonsbil ved kjøring

Gjelder nedgravde containere og mobilt avfallssug:

Krav til veibredde: 4 meter (anbefalt 4,5 meter)

Nødvendig fri høyde: 4,5 meter

Akseltrykk, veg: Anbefalt å tåle opptil 10 tonn

Helning på vei (%): Maks 8 %

Sikre at det er gjennomkjøringsmulighet eller godkjent snuplass/vendehammer/snuhammer. Oppstillingsplass for renovasjonsbil ved tømming må være tilnærmet plan.

Gjelder nedgravde containere:

Fri høyde ved løfteoperasjon: 11 meter (fritt for grener, lyktestolper osv.)

Ved høyspent: 15 meter fra nærmeste faselinje til kranfeste på renovasjonsbilen.

Tekniske spesifikasjoner for nedgravde containere

Trondheim Renholdsverk er leverandør av nedgravde containere i Trondheim kommune. Kjøper henter ut betongelement og toppramme fra vårt lager på Heggstadmoen, mens innercontainer og nedkastsøyle leveres og monteres av oss. Idriftsettelse skjer etter at vi har godkjent avfallsløsningen.

Mål for selve betongelementet:
Bredde: 1950 mm
Dybde: 1950 mm
Høyde: 2600 mm
Vekt: 6900 kg
For plassering, se TK-A09

Standard containerkapasitet:
5 m3 (5000 liter)

Bærekapasitet:
Containerplattform: 500 kg
Sikkerhetsplattform: 350 kg