Vil renovasjonsgebyret bli det samme, uansett om man leverer matavfall eller ikke? 

Alle vil få utdelt matavfallsbeholder og det blir en del av standardløsningen. Avfallsplanen for Trondheim kommune er tydelig på at det vil kunne bli økninger i avfallsgebyret i årene som kommer, på grunn av høyere krav til utsortering, samt økt forbrenningsavgift på restavfallet. Men matavfallsbeholderen vil i seg selv ikke føre til gebyrøkning. Den blir som sagt en del av standardoppsettet.

Miljødirektoratet anbefaler et krav om at alle kommuner må innføre differensiert avfallsgebyr. Dette vil være en del av den politiske behandlingen, og det ligger an til at gebyret etter hvert legges på restavfallet og hvor stor beholder man trenger.  

Gjennom pilotprosjektene, kundeundersøkelser og erfaringer fra andre avfallsselskaper vet vi at det blir mindre restavfall når man sorterer ut matavfallet, og i tillegg er flink til å sortere de andre avfallstypene. Samtidig vet vi at det i perioder av livet, for eksempel når en har bleiebarn i hus, vil være behov for større kapasitet på restavfallet. Da er det mulig å bestille det, og redusere størrelsen når man ikke har behov for det lenger.  

Dersom bystyret går inn for differensiert avfallsgebyr, vil det bli dyrere å kaste restavfall. Målet er da å motivere folk til å kaste minst mulig i restavfallet og til å bruke de sorteringsløsningene som finnes.

Jo flinkere du er til å sortere, jo mindre restavfallsbeholder trenger du – og jo mindre blir gebyret!