Ny renovasjonsordning – dette blir endringene

Oppdatert 7. mars 2024:

I 2023 startet Trondheim Renholdsverk (TRV) utrullingen av et system for sortering av matavfall i Trondheim. Samtidig får flere en ny beholder for glass- og metallemballasje ved boligen.

8. desember 2022 vedtok Bystyret i Trondheim den nye renovasjonsordningen for husholdninger med småbeholdere ved boligen. Endringen gjelder for om lag 35 000 husstander som har denne løsningen.

Dette er endringene:

  • Alle som har småbeholdere ved boligen får en ny beholder for matavfall og en ny beholder for glass- og metallemballasje.
  • Plastemballasje sorteres i sekk, og henges på beholder på tømmedag. Abonnentene kan levere så mange sekker de ønsker.

Endringen gjelder for dem som tidligere har hatt tre beholdere ved boligen.

Med den nye ordningen blir det én beholder ekstra. Det blir dermed totalt fire beholdere ved boligen, i tillegg til sekken for plastemballasje.

Se mer informasjon på trv.no/matavfall

Standardoppsettet for den nye avfallsløsningen for abonnenter som har småbeholdere blir fire beholdere, i tillegg til plastsekk. Dette er samme ordning som nabokommunene til Trondheim har.

Vedtaket fra Bystyret 8. desember 2022

Kommunedirektørens forslag til innstilling, som ble vedtatt i Bystyret:

1.

Bystyret vedtar at kildesortering av matavfall skal innføres for husholdningene i Trondheim kommune før SESAM-anlegget står ferdig. Utrulling av innsamlingsløsning for matavfall skal starte fra 01.01.2023.

2. Alternativ A:

Bystyret vedtar at det innføres en henteordning for glass- og metallemballasjeavfall for husholdninger som har småbeholderløsning i Trondheim kommune, slik at det blir fire avfallsbeholdere per husstand. Utrulling av ny henteordning skal starte fra 01.01.2023.

Må øke materialgjenvinningen

Bakgrunnen for den utvidede kildesorteringen er både EUs avfallsdirektiv og endringer i den norske avfallsforskriften. Det store målet er at stadig mer av avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi.

– Vi må øke materialgjenvinningen i årene som kommer. Det som kan sorteres ut, må sorteres ut og gjenbrukes eller gjenvinnes, sa daglig leder i Trondheim Renholdsverk, Henning N. Martinsen før prosjektstart høsten 2022.

Henning N. Martinsen, daglig leder i Trondheim Renholdsverk.

 

Den nye avfallsordningen rulles ut gradvis, rute for rute. Trondheim Renholdsverk starter arbeidet på Østsida av byen i februar 2023 og blir ferdig med utrullingen i juni 2024. Alle som skal få ny løsning får beskjed i forkant, og får utdelt en startpakke og informasjon.

Bioposene som skal brukes til matavfal trenger en søppelbøtte med luftehull. Det gjør at fuktigheten i matavfallet fordamper og posen varer lenger. Alle husholdninger skal få delt ut en slik bøtte – og informasjon – når de får ny matavfallsbeholder.

Over 60 000 nye beholdere skal settes ut i forbindelse med den nye ordningen. Arbeidet med å etablere løsninger for hele byen vil ta flere år.

Avfallstype Tømmefrekvens
Matavfall Hver 2. uke
Restavfall Hver 4. uke
Papp og papir Hver 4. uke
Plastemballasje Hver 6. uke (i plastsekk, henges på beholder i krok)
Glass- og metallemballasje Hver 12. uke

I 2023 kom det også en ny app til smarttelefonen med tømmeplanoversikt og mulighet for varsling i forkant av tømmedag. Last ned app-en her

Matavfall og glass- og metallbeholdere rulles ut samtidig, område for område. Den lilla kroken skal brukes til å henge plastsekker på. Dersom du har et avfallsskur og ønsker å henge opp plastsekken på en annen krok inni der, går det også helt fint.
Hva gjør jeg med plastemballasjen mellom tømmingene?
  • Når du får den nye ordningen med plastsekker og krok kan du henge ut så mange sekker du vil med plastemballasje på tømmedag. Det koster ikke noe ekstra. 
  • Har du oppbevaringsproblemer? Heng plastsekken på en krok i garasjen eller boden eller bruk en komprimatorbøtte for å gjøre plastavfallet mindre.
  • Det er også mulig å levere plast på flere returpunkter og på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. 

Nye lover

Det har lenge vært klart at det skal innføres kildesortering av matavfall i Trondheim.

Fra og med 1. januar 2023 ble det også lovpålagt å sortere ut matavfallet.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi.

Sommeren 2022 sendte Miljødirektoratet en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om også innføre henteordning for glass- og metallemballasjeavfall.

Forslaget har vært ute på høring, og endringen forventes å bli gjeldende fra 1. januar 2025. For å unngå flere endringer i avfallsløsningen på kort tid for husholdningene i Trondheim, rulles beholdere for matavfall og glass- og metallemballasje ut samtidig.

Hvorfor innføres en ekstra beholder for glass- og metallemballasje?

 

Sommeren 2022 sendte Miljødirektoratet en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om endring av avfallsforskriften 10a, som blant annet inneholder krav om henteordning for de fleste kildesorterte avfallstyper, også for glass- og metallemballasjeavfall.  

Henteordning forklares som alle former for henting ved husstandene, inkludert fellesløsninger for borettslag og avfallssug. Forslaget inneholder også krav om at blant annet glass- og metallemballasjeavfall skal kildesorteres og at minst 85 prosent skal utsorteres fra og med 2028 og 90 prosent fra og med 2035.  

Sistnevnte er krav som stilles med bakgrunn i at EUs rammedirektiv om avfall skal iverksettes  i norsk regelverk. Forslaget har ikke vært på høring, men endringen forventes å bli gjeldende fra 01.01.2025 

For å unngå flere endringer i avfallsløsningen på kort tid for husholdningene i Trondheim, rulles nå matavfall og glass- og metallemballasje ut samtidig.

Tacosaus-glasset går ofte i restavfallet

I Trondheim har glass- og metallemballasje vært levert på returpunkt rundt om i byen.

– Vi ser at det ligger veldig mye glass- og metallemballasje i restavfallet. Det er mange som dropper å levere det på returpunkt, sa Martinsen før den nye ordningen ble innført.

Husholdninger som i dag har småbeholdere ved boligen, får i fremtiden også en beholder for glass- og metallemballasje. Foto: Loop

Han fortalte også at TRV også får mange tilbakemeldinger på at mange synes det er tungvint å måtte ta med seg glass- og metallemballasjen til returpunkt. I stedet blir ofte tacosaus- eller syltetøyglasset kastet i restavfallet.

Undersøkelser TRV har gjort viser at husholdningene i Trondheim kommune i dag sorterer ut rundt 60 prosent av glass- og metallemballasjeavfallet via returpunkt. Det betyr at 40 prosent havner i restavfallet.

– Det er dårlig ressursutnyttelse. Glass- og metall har høy gjenvinningsgrad, og minst 85 prosent skal utsorteres fra og med 2028 og 90 prosent fra og med 2035, sa Martinsen.

LES OGSÅ: Hva skjer med avfallet du sorterer?

Når tre blir fire – hva med avfallsskuret?

Nabokommunene både i nord og sør har allerede fire beholdere ved boligen og plastsekk for plastemballasje.

Trondheim Renholdsverk er klar over at å innføre en ny beholder ved boligen ikke nødvendigvis er det alle ønsker seg. Trebeholderløsningen vi har i dag ble innført på 90-tallet.

Mange har bygd avfallskur til tre beholdere. I fremtiden skal mer kildesorteres ved boligen. Men alle beholderne trenger ikke stå fremme hele tiden. Det holder å sette ut riktig beholder på tømmedag.

– Vi er klar over at mange har bygd avfallsskur tilpasset dette. Ikke alle har plass, eller ønske, om å utvide skuret sitt. Det forstår vi. Men det er også helt fint å oppbevare glass- og metallbeholderen et annet sted på eiendommen, og trille den frem på tømmedag, sa Martinsen.

I den nye ordningen skal glass- og metallemballasje tømmes hver 12. uke.

Hvor mye plass tar avfallsbeholderne? 

En standard 140 liters beholder er 50 cm bred og 55 dyp. 4 stk på rekke vil da bli 200 cm til sammen.

Det er ikke nødvendig å bygge om eksisterende avfallsskur. Det går helt fint å oppbevare glass- og metallbeholder et annet sted på eiendommen, og trille den frem på tømmedag. 

Framtidas kildesortering

Endringer er alltid krevende, men i en verden som blir stadig mer urolig, hvor råvare- og energimangel blir et stadig større tema, er vi alle nødt til å ta i et tak for å holde ressursene lengst mulig i kretsløpet.

-Trondheim skal være i front her, og TRV skal sørge for at overgangen blir mest mulig smidig. Men at vi alle må se på våre vaner og hvordan vi løser ting, også innunder kjøkkenbenken, er det ingen tvil om, sier Martinsen.

– Dette blir en betydelig endring for mange. Men slik har det alltid vært i en avfallsbransjen. Nye krav for å sikre bedre ressursutbnyttelse av råstoffene gjør at vi må omstille oss, sier Henning N. Martinsen.

Og i framtida kan det hende vi må kildesortere enda flere fraksjoner hjemme.

– Tekstilavfall er en stor sak nå, som det jobbes med å finne gode løsninger for. Det kan også komme andre avfallstyper som blir aktuelle for det. Det betyr at man må tenke litt ekstra med plass og fleksibilitet når man bygger avfallsskur, sier han.

Dette blir standardoppsettet for dem som har småbeholdere hjemme. Plastsekken henges ut på tømmedag. Det er mulig å henge ut så mange plastsekker en ønsker. Det er også mulig å øke størrelsen på restavfallsbeholderen, om man har behov for det.
Har du containere eller nedgravd avfallsløsning der du bor?

Det jobbes med egne løsninger for boligområder som har fellesløsninger og for Midtbyen. Det blir et annet oppsett enn for dem som har småbeholdere.

Det vil ta tid å få alle løsninger på plass og TRV vil holde abonnentene våre oppdatert gjennom trv.no, post og sosiale medier. Huseiere og beboere vil få beskjed når det nærmer seg deres tur.

I Trondheim kommune har cirka 35 000 husstander småbeholderløsning. For kommunens
øvrige 71 000 husstander samles husholdningsavfallet inn via nedgravde containere,
overflatecontainere, mobile- og stasjonære avfallssug.