Oppdatering om avfallsløsningene på Lilleby

Vi har blitt bedt om å komme med en oppdatering om avfallsløsningene på Lilleby. Det har vært ulike driftsproblemer med anlegget, og det arbeides kontinuerlig med å få anlegget til å fungere som tenkt. I tillegg har flere deler av anlegget blitt utvidet.

Les gjerne driftsmeldingen fra oktober sist år for flere detaljer.

Kartutsnittet viser den overordnede statusen for ulike deler av anlegget (jf. under):

Bilde av Lilleby ovenfra, med ulike fargekoder på ulike deler av avfallsløsningen.
Oversiktsbilde over Lilleby med fargekoder.
  • De blå områdene er i drift.
  • Røde områder er ferdigbefart (uke 40), men ikke enda driftssatt.
  • Grønt viser næringsbygg.
  • Det svarte området er ikke ferdig bygd.

Nye bunnventiler i Stjørdalsveien

Et avfallssug er avhengig av en visst lufthastighet for å transportere avfall. Det har vært problemer med luftlekkasjer på innkastene i Stjørdalsveien 9, 11 og 13. Innkastene som ligger lengre bak på rørstrekkene -i området Dakota og Verkstedgården (Ladebekken)- ble som konsekvens også påvirket av nedetiden.

I juli i år byttet vi et stort antall bunnventiler for å tette disse luftlekkasjene og øke trykket i avfallssuget. Anlegget ble satt i drift igjen i august.

De blå linjene på kartutsnittet viser grovt anleggets utstrekning(jf. under):

Kartutsnitt av Lilleby med påtegnede rørstrekninger, avfallsterminal og innkast.
Enkel fremvisning av rørstrekkene på Lilleby.
  • Stjernen øverst i bildet markerer terminalen.
  • De oransje punktene viser innkast som har vært berørte av driftsproblemene ved anlegget.
  • De grønne punktene i Stjørdalsveien er innkastene vi har måttet utbedre.
  • De røde prikkene står på innkast som har blitt skadelidende av problemene i Stjørdalsveien.

Harald Hårfagres gate 

Innkastene i Harald Hårfagres gate 4-20 har hatt luftlekkasjer. Disse ble utbedret i september i år og ble satt i drift igjen denne uken.

På denne rørstrekningen har det også kommet til nye innkast, som hadde sin ferdigbefaring sist uke. Denne utvidelsen har gjort at den samlede driftsettingen av anlegget har måttet vente litt på seg.

Nykomlinger

Det har kommet til to nye kvartaler: Lilleby triangel sør og Øvre Nyhavna. Avfallsløsningene her er vi i disse dager i ferd med å driftsette. Det gjenstår enda noe arbeid på adkomsten til anlegget, samt noen bekreftelser på godkjent ferdigbefaring. De av innkastene som er ferdigbefart har vi driftsansvaret for.

Oppfordring til alle brukere

I tillegg til utbedringene som anlegget har hatt behov for, ser vi at det blir en del propper i rørene. Disse kommer av at det kastes avfall som ikke passer i rørene. Rørene har en diameter på 40 cm. Gjenstander som er større eller lengre enn det vil blokkere rørene når avfallet suges mot terminalen. Det medfører nedetid å løse slike propper.

I sommerhalvåret har det dessuten vært mye hageavfall i avfallssugene på Lilleby. Spesielt er gress et problem, da komprimatorfiltrene tettes av det.

Vi oppfordrer alle trondhjemmere til å benytte seg av hageavfallsaksjonene når de er, og ellers transportere hageavfallet sitt til Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen.

Innkast til avfallssug med forsøpling rundt.
Forsøpling ved innkastene i Ladebyhagen 7. Vi ber innstendig om at beboere ikke tyr til forsøpling.