Endring i renovasjonsgebyret for 2024

Les mer om avfallsgebyret og endringene i 2024.

21. desember 2023 vedtok trondheimspolitikerne budsjettet for Trondheim kommune i 2024. I budsjettet ligger også gebyrsatsene for det såkalte tekniske området, som blant annet inkluderer renovasjon, vann, avløp og feiing m.m.

Det er Trondheim kommune som er oppdragsgiver, og Trondheim Renholdsverk som gjør jobben med å samle inn husholdningsavfallet  i Trondheim.

Gebyr og forskrift vedtas av Bystyret i Trondheim kommune.

Renovasjonsgebyret i Trondheim har hatt en lav vekst de siste årene. I 2021 og 2022 sto det helt stille.

I 2023 økte gebyret med 10 prosent.

I forslaget fra kommunedirektøren lå det inne en nominell økning i renovasjonsgebyret på 48 prosent. Gebyret ble vedtatt i Bystyret 21. desember 2023.

Les hele protokollen for bystyresaken «PS 241/2023 Gebyrsatser innenfor det tekniske området» her: Saksprotokoll BYS 21.12.2023

Hva betyr det i kroner og øre?

For å ta et eksempel: Et standardabonnement med en 140 liters restavfallsbeholder øker fra 3130 kroner i året, til 4633 kroner i året i 2024. Det vil si 1503 kroner mer i året, eller 125 kroner mer i måneden.

Se komplett prisliste for ulike container og beholderstørrelser her

Et standardoppsett for småbeholdere i den nye renovasjonsordningen som nå innføres i Trondheim, med restavfall, matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og plastsekker til plastemballasje.

Hva skyldes økningen?

I 2023 startet den største endringen i avfallssystemet i Trondheim, siden trebeholdersystemet ble innført på 90-tallet. Dette skal sikre at mer av avfallet blir sendt til ombruk eller materialgjenvinning, og mindre til energigjenvinning og deponi.

Trondheim har ikke sortert ut matavfallet, og har dermed hatt en lav grad av materialgjenvinning – fordi svært mye har gått til forbrenning.

I Trondheim ruller vi nå ut matavfallssortering. Det betyr at skall, skrell, skrotter og grut skal kastes i egen beholder for matavfall.

 

EU har vedtatt obligatorisk innsamling av matavfall og plastavfall innen 2023. Gjennom EØS-avtalen er Norge pliktig til å iverksette EU-regelverk i norske lover og forskrifter. 

Nå er vi er i gang med å sette ut nye avfallsløsninger rundt om i byen. Endelig skal trondhjemmere få sortere ut matavfallet. Det skal i tillegg bli lettere å sortere glass- og metallemballasje. Dette betyr også flere beholdere og containere, og en større logistikkoperasjon for å samle det inn.

I 2022 startet vi også en ny henteordning for grovavfall – større avfall som ikke passer ned i beholderne.

Henting av grovavfall er en ny tjeneste som ble introdusert i 2023. Her fra et oppdrag vinteren 2023.

Vi har satset videre på ombruk, gjennom vårt store senter, BrukOm på Nyhavna.

BrukOm på Nyhavna er et stort ombruksmarked sentralt i Trondheim.

Dette er tiltak som bestilles politisk og er forankret i Trondheim kommunes avfallsplan for 2019-2030.

Selvkost – hva betyr det?

Renovasjon i Trondheim skal drives til selvkost. Det vil si at innbyggerne betaler for det tjenesten faktisk koster.

I flere år har Trondheim hatt et positivt selvkostfond. Reglene i forskriften sier at kommunen ikke skal ha et høyt fondsnivå over tid. I perioden 2019-2022 ble gebyrene økt mindre enn prisstigningen for å bygge ned selvkostfondet.

I budsjettforslaget som ble lagt frem i september 2023 skrev kommunedirektør Morten Wolden at det nå er «behov for å sette opp renovasjonsgebyret i 2024 slik at gebyrinntekten igjen dekker de faktiske kostnadene ved tjenesten. Framskynding i prosjektet med å samle inn matavfall, lavere salgsinntekter enn budsjettert gjør at det er behov for å dekke inn kostnadsøkninger”.

Hvordan er prisen i Trondheim, sammenlignet med andre kommuner i Norge?

Trondheim har lenge hatt et lavt renovasjonsgebyr, sammenlignet med andre bykommuner i Norge.

Trondheim har i mange år hatt et lavere renovasjonsgebyr enn snittet i de andre storkommunene.

Om du sammenligner standardgebyret i 2023 ligger Trondheim, med 3130 kroner, inkl mva, lavere enn f.eks Oslo (6681 kr), Stavanger (4483 kr), Kristiansand (3925 kr), Drammen (3972), Fredrikstad (3220), Asker (5070 kr) og Lillestrøm (4761 kr).

Denne oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser tallene for 2023 (tallene er eks. mva)

Totalt sett hadde Trondheim i 2023 også et lavere gebyrnivå på vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF) enn gjennomsnittet av de ti største kommunene i landet.

I snitt betalte en husstand i Trondheim 9632 kroner i kommunale avgifter i 2023.

Gebyrøkningene for 2024 gjør at Trondheim kommer over snittet til det de andre storkommunene hadde i 2023.

Men, “det er grunn til å anta at også mange av de andre storkommunene vil øke gebyrene i 2024, så sannsynligvis ligger Trondheim fremdeles under snittet”, skrev kommunedirektøren i budsjettfremlegget høsten 2023.

Hva inkluderer renovasjonsgebyret i Trondheim?

Renovasjonsgebyret inkluderer en rekke tjenester:

  • Trondheim Renholdsverk henter avfallet i din avfallsløsning, alt etter hvor du bor, og vi sørger for drift og vedlikehold av alle avfallsløsninger hos husholdningene.
  • Gjenvinningsstasjonen og hageavfallsmottaket er åpent seks dager i uka hele året, med lange åpningstider.
  • Hvert år gjennomføres to hageavfallsaksjoner og juletreaksjon, hvor dette hentes ved boligen.
  • Farlig avfall – rødboksen – hentes ved boligen to ganger i året. Les mer om ordningen her
  • I 2022 startet prosjektet Henting av grovavfall, hvor du kan bestille henting av større avfall hjemme hos deg selv – uten ekstra kostnad. Dette er tilbud som sikrer at også de som ikke har egen bil og henger kan bli kvitt større avfall på en enkel måte. Bestill henting her.
  • BrukOm på Nyhavna tilbyr byens befolkning rimelige ombruksvarer. Se de nyeste varene fra butikken på BrukOms Instagram-konto