Kaster du avfallet ditt i sånne beholdere hjemme?

Renovasjonsforskriften forteller hva reglene er  – både for oss som tømmer avfallet ditt og deg som innbygger.

Vi tømmer avfallet til byens befolkning året rundt, i alt slags vær og føre. Det er en meningsfylt jobb å sørge for at ressursene i avfallet blir utnyttet best mulig. Men det kan også være krevende, med mange tunge tak under ulike forhold. For at vi skal få jobben gjort, og samtidig ta vare på helsa vår, er vi avhengige av at avfallsbeholderne er lett tilgjengelige på tømmedag. Et lite bidrag fra deg som kunde, betyr mye for våre renovatører.

Vinteren 2023 er det gjort endringer i renovasjonsforskriften, blant annet av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for våre renovatører. Les hele forskriften på lovdata.no

Det kan bety at du må gjøre noen justeringer på plasseringen av avfallsdunkene dine.

Hva er egentlig en renovasjonsforskrift?

For å ta et eksempel – vi i Trondheim Renholdsverk plikter å hente avfallet ditt hjemme hos deg. Samtidig har du som kunde en plikt til å legge til rette for at vi får tømt avfallet ditt. For eksempel ved å måke snø frem til beholderne slik at vi kommer frem til dem.

Slik samarbeider vi om å ha en ren og pen by til enhver tid.

Litt mer formelt sagt har forskriften som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall. Forskriften gjelder for Trondheim kommune og vedtas av Bystyret.

Du kan lese hele forskriften for Trondheim kommune på lovdata.no

AdresseavisenNidarosBydelsnytt og Trondheim24.no omtalte også saken i november 2023.

Dette er endringene:

Beholderne skal nå stå med håndtaket ut på tømmedag

Korrekt plassering av avfallsbeholderne. Med håndtaket ut, nær veien og uten terskler eller dører/grinder på avfallsskuret.

Løsning: Finn gjerne en plassering hvor beholderne kan stå med håndtaket ut hele tiden. Ellers snur du dem bare før vi kommer for å hente avfallet dit.

Dersom du eller et familiemedlem av helsemessige årsaker ikke klarer å snu beholderne med håndtaket ut til tømmedag, kan dere søke om fritak. Det krever legeerklæring/HC-kort.

Fyll ut dette skjemaet: Søknad om fritak fra å snu beholder

Gjelder et eller flere av disse punktene din avfallsløsning, må du justere den:

Er det over 10 meter fra der avfallsbeholderne dine står, til veikanten der renovasjonsbilen stopper?

Løsning: Trekk frem beholderen til tømmedag, eller etabler et nytt hentested nærmere veien for beholderne dine.

Viktig: Dersom du eller et familiemedlem av helsemessige årsaker ikke kan gå lenger med avfallet enn dagens plassering av beholdere, kan du få unntak. Det krever legeerklæring/HC-kort. Du må også betale ekstra gebyr for henteavstand. Plassering av beholder 10–20 meter fra vei koster i 2024 650 kroner pr. beholder pr. år inkl. mva. Deretter er tillegget 320 kroner pr. påbegynt 10 meter pr. beholder.

Fyll ut dette skjemaet: Søknad om utvidet henteavstand

Ta kontakt med vårt kundesenter på kildesortering@trv.no eller telefon 91 75 40 00 for spørsmål rundt dette.

Har du dører på avfallskuret ditt?

Vi ønsker i utgangspunktet ikke dører eller grind på avfallsskur. Det er ofte en hindring når vi skal tømme avfallet.

Løsning: Dersom du har dører eller grind skuret ditt må du åpne dørene på tømmedag, slik at beholderen er lett tilgjengelig. Eventuelt kan du også trekke ut beholderen og sette den frem på tømmedag.

Må vi dra avfallsbeholderen ned fra en terskel eller en trapp for å få tømt?

Eksempel på terskel hvor avfallsbeholderne må løftes ned og settes på bakkeplan på tømmedag. Husk også at de skal stå med håndtaket ut på tømmedag!

Løsning: Fjern terskel eller trapp. Alternativt kan du selv flytte ned beholder på bakkenivå på tømmedag.

For å vite når avfallet ditt tømmes anbefaler vi å laste ned vår nye app, «Tømmeplan Trondheim». Last ned app-en i App store eller Google Play.

Hvorfor endring?

De kommende årene rulles ny kildesorteringsløsning ut i Trondheim. Les mer om den her. Når den nye ordningen er i gang, vil vi til sammen tømme 2,2 millioner avfallsbeholdere i året i Trondheim. Én avfallsbeholder veier i snitt 35 kilo. De to renovatørene på en vanlig renovasjonsbil henter til sammen 500-600 av dem –  hver dag. Det blir flere hundre skyve-, vri- og draoperasjoner i løpet av en arbeidsdag.

En av TRVs renovatører på jobb i november 2023.

Bedriftshelsetjenesten til Trondheim Renholdsverk (TRV) har gjort en kartlegging av renovatørenes arbeidshverdag og har samtidig sett på mulige tiltak for å bedre renovatørens HMS-situasjon. Kartleggingen er tydelig på at det bør gjøres tiltak for å redusere risikoen for muskel- og skjelettskader hos renovatørene våre. Endringene i forskriften vil bidra til dette.

Dette var kommunedirektørens vurdering i forkant av Bystyre-vedtaket: «Kommunedirektøren vurderer at de foreslåtte endringene i forskrift om renovasjon er nødvendige for lettere å håndheve forskriften og ivareta arbeidsmiljøet til renovatørene når kildesorteringsordningen endres. Den nye forskriften medfører et økt ansvar på kundene. Det er likevel mindre belastende for kundene å gjøre tilgjengeligheten til sine egne oppsamlingsenheter bedre sammenlignet med belastningen renovatørene har. Endringene som foreslås samsvarer med kravene som stilles i nabokommunene».

Hva skjer om jeg ikke følger reglene?

Vi forstår at det kan ta litt tid å endre avfallsløsningen hjemme. Kanskje skal du bygge om noe, kanskje må du snakke litt ekstra med naboen og kanskje må du få noen nye rutiner. Ta det helt med ro: Vi tømmer avfallet ditt, selv om ikke alt er helt perfekt fra første stund. Dersom avfallsbeholderen ikke er tilgjengelig, slik forskriften sier, på tømmedag, vil vi henge igjen en lapp på beholderen din som forteller hva du må gjøre til neste gang vi kommer.

Denne lappen forteller hva du må gjøre til neste gang vi kommer for å tømme avfallet ditt. Renovatøren setter et kryss på det som må ordnes opp i.

Dersom vi ikke ser bedring, vil vi etter tre ganger med samme feil ikke tømme avfallet ditt. Du må da betale for ekstratømming dersom du har behov for å få tømt avfallet ditt før neste ordinære tømming.

Bakgrunn

Bakgrunnen for forskriftsendringen er innføring av ny kildesorteringsordning. Det er også gjort noen endringer for å bedre HMS for renovatører, og for å tydeliggjøre forskriftens innhold for enklere å kunne håndheve regelverket. Det er ryddet i forskriften og gjennomført noen endringer slik at forskriften samsvarer med nasjonalt regelverk.

Forslaget til endring av renovasjonsforskriften var på høring i perioden 23. september 2022 til 4. november 2022. Høringsnotatet og forslag til forskrift ble sendt til seks høringsinstanser, i tillegg til kunngjøring i Adresseavisen og på kommunens nettsider.

Da høringsfristen utløp 4. november 2022, var det ikke sendt inn noen høringsuttalelser. Den nye renovasjonsforskriften ble behandlet i Bystyret 2. februar 2023 og trådte i kraft 14. februar 2023. Se saksdokumentene her.