Plastsekk-kritikk i Adresseavisen

Helga 3. og 4. juni publiserte Adresseavisen en sak om den nye renovasjonsløsningen som nå innføres i Trondheim. Les hele saken her.

Fra å ha tre beholdere (restavfall, papp/papir og plast) går vi nå over til fire beholdere (matavfall, glass- og metallemballasje, papp/papir og restavfall), pluss en krok for plastsekker.

Kjernen i kritikken

Faksimile fra adressa.no-artikkelen.

I saken intervjues en innbygger som er kritisk til ordningen med plastsekker og dette er noen av hovedinnvendingene:
– I gata vår henger det lag på lag med plastsekker i klaser. Hvis du ikke har en bod med god plass eller en garasje, så henger de store sekkene der i tillegg til avfallsdunkene. Hos oss ender det med at du gjerne deiser borti plastsøppelet når du skal forbi.
– Ofte er det plast på avveie og sekkene havner på plenen, i buskene, på veien eller hos naboen.

Stor omlegging

Trondheim Renholdsverk blir spurt om vi vurderer å gjøre endringer i opplegget i tida framover.

Vi forstår at dette er en stor endring for mange. Vi forstår også at ikke alle synes løsningen er optimal. Men det er den beste løsningen vi har per nå. Og – det er en løsning som mange andre kommuner har hatt i mange år – og som fungerer. Kommunene som samler inn plast i sekker, er også de som leverer mest og renest plast til materialgjenvinning.

Plastsekk hengt ut til tømmedag i Olderdalen vinteren 2023.

Vi har ingen umiddelbare planer om å endre noe nå. Men vi hører selvfølgelig på innspill og jobber kontinuerlig med forbedringer i informasjon og rutiner.
Det er en stor logistikkoperasjon å rulle ut ny avfallsløsning til hele Trondheim. Med den nye løsningen tømmer vi flere avfallstyper enn tidligere, og det krever en omlegging i både tømmefrekvens og rutestruktur.

For å ta de viktigste tingene først:

• Plastemballasje i plastsekk er mest trolig ikke en varig løsning. Det skal etter planen bygges et ettersorteringsanlegg, og når dette kommer på plass (tidligst i 2028) er planen at plastavfallet skal gå i restavfallet, og sorteres ut maskinelt inne på anlegget.

• Alle innbyggere i Trondheim skal ikke bruke plastsekk. Der er kun de som har grønne plastbeholdere hjemme som får denne løsningen. Dersom du har store stålcontainere eller en nedgravd avfallsløsning, skal du fortsette å sortere avfallet i disse containerne. Beboere i sentrumsområder som Midtbyen og Bakklandet får ikke plastsekker, men skal fortsatt levere plastemballasje i containere.

 

• Plastsekkene skal ikke henge ut hele tiden. Både med tanke på vind og fugler. Vår klare oppfordring er å vente med å henge dem ut til tømmedag. App-en «Tømmeplan Trondheim» gir deg varsel dagen før. Tømmeplan ligger også på trv.no/plan. Kundesenteret vårt kan sende deg tømmeplan i posten. Ta kontakt på kildesortering@trv.no

• I gammel ordning (som mange fortsatt har) tømmes plasten hver 8. uke. I den nye ordningen tømmes plasten hver 6. uke. Du kan henge ut så mange sekker du vil på tømmedag og du får dermed større kapasitet enn tidligere.

• Vi ser også at det på en del adresser vil være fordelaktig å få på plass felles containerløsninger, enten under eller over bakken. Dette er det muligheter for å justere på, om man ser at løsningen man har fått ikke fungerer – og det er mulig å få opp gode fellesløsninger med nabodeling. Men vi er selvfølgelig avhengig av at det er ledig areal for containere og for at bilene våre skal komme til. Uansett – vi vil gjerne komme i kontakt, og se på mulige løsninger. Ta kontakt med kundesenteret vårt: kildesortering@trv.no

Dersom du ønsker kan du kjøpe en beholder til privat bruk på BrukOm (så langt lageret rekker).

• Dersom du ønsker en plastbeholder til bruk for mellomlagring mellom tømmedager, selger vi nå brukte beholdere til privat bruk på å BrukOm på Nyhavna for 120 kroner (så langt lageret rekker). Plastsekkene må fortsatt henges ut på tømmedag.

• Vi har ikke alle svarene på hvor den enkelte skal oppbevare avfallet sitt, og vi ser at det kan bli trangt hjemme hos den enkelte. Plast er generelt en krevende avfallstype. Den er voluminøs. Det finnes også små komprimatorbøtter man kan bruke for å gjøre plastavfallet mindre.

• Det er mulig å kvitte seg med plastemballasje på flere returpunkt for plast rundt om i byen og på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen.

• Plastemballasje i plastsekk er en svært vanlig løsning rundt om i landet, blant annet i nabokommunene våre, både i sør og nord (Remidt og Innherred Renovasjon). Rapportene vi får fra våre kolleger og kunder i andre kommuner, tilsier ikke at dette er et stort problem.

• Det er svært kjedelig å høre om plast på avveie. Vi ønsker på ingen måte plastforsøpling rundt om i byen vår. Samtidig har man som beboer et ansvar for å oppbevare avfallet sitt på en forsvarlig måte frem til tømmedag. Dersom man har et skur, er det mulig å henge opp plastsekkene på en egen krok inne i skuret, for eksempel, slik at de er mer beskyttet for vær og vind.

• Kildesortering nært boligen viser seg å gi best materialgjenvinning. Det blir lettere å sortere og vi får dermed ut mer av ressursene som ligger i avfallet. Vi er pliktig å innføre sortering av matavfall. I løpet av de kommende årene forventer vi også at det kommer et krav om sortering av glass- og metallemballasje ved boligen. Det ble dermed vedtatt å også innføre denne nå, for å unngå enda en endring i avfallsløsningen om få år.

LES OGSÅ: Hva skjer med avfallet etter at du har sortert?

• Vi jobber etter den nasjonale avfallsforskriften og de kravene som stilles til kildesortering og Trondheim kommunes avfallsplan.

Les mer her:

Avfallsforskriften på Lovdata

Trondheim kommunes avfallsplan 2018-2030

Dette sier de som er i gang

«Trondheim Renholdsverk har blitt kontaktet av flere som har trøbbel med det nye søppelsorteringssystemet», heter det i innledningen av artikkelen i Adresseavisen.
Det er riktig. Vi har fått en del henvendelser, men når en tar i betraktning at rundt 8000 boenheter har fått løsningen, er det ikke voldsomt mange.

Vi opplever at de aller fleste er positive til den nye ordningen. Mange har savnet å kunne sortere ut matavfallet i Trondheim. Da vi spurte de første 5000 som har fått den nye ordningen om hvordan de opplever den, svarte 72 prosent at de var positive til den nye løsningen. 16 prosent var misfornøyde, og hovedårsaken var at de synes at sortering av plastemballasje i sekk er upraktisk.

Slik situasjonen er nå, og det planlagte ettersorteringsanlegget fortsatt ikke er på plass, er dette den beste løsningen vi har. Det krever at vi alle tenker litt nytt og innarbeider nye rutiner. Som renovasjonsselskap trenger vi også tid på å kjøre oss inn i den nye ordningen. Vi gjør, som alle andre, også feil, og jobber hele tiden med å bli bedre.

Lettere å sortere riktig

Det blir stadig større krav til kildesortering og materialgjenvinning. Det er også årsaken til vi i Trondheim får flere beholdere å sortere i. Alle undersøkelser viser at jo lettere tilgjengelig kildesorteringsløsningen er, jo bedre blir sorteringen.

Med et større utvalg beholdere hjemme, blir det også lettere å sortere riktig – og det blir mindre restavfall.
Undersøkelsen vår viser at hele 80 prosent opplever at de har mindre restavfall nå, enn før de startet med kildesortering av matavfall og glass- og metallemballasje.

Plastsekk – bedre for renovatøren

Trondheim har dessverre hatt en høy forurensningsgrad i plastavfallet i flere år. Det kastes mye som ikke skulle vært der. Det fører til at plasten blir vanskeligere å resirkulere og mindre verdt.

Kommuner som sorterer plastemballasje i plastsekk har en vesentlig lavere forurensningsgrad enn Trondheim. Vi tror at dette kan ha noe med plastsekken å gjøre. Det blir – bokstavelig talt – mer gjennomsiktig hva man kaster. Jo flinkere vi som innbyggere er til å sortere, jo mer blir avfallet verdt når det skal sendes til videre behandling. Det igjen fører til at vi klarer å holde renovasjonsgebyret lavest mulig.

Fra tømming henting av plastsekker i Olderdalen vinteren 2023.

For renovatørene våre er plastsekken en bedre løsning enn beholderen. Med gjennomsiktig sekk kan renovatørene sjekke at det ikke er annet avfall, eller for skitten plast, i sekken. I beholderne setter ofte plasten seg fast og den kan være vanskelig å få ut under tømming.

I tillegg gjør plastsekk innsamlingen mer effektiv og du kan sette ut flere sekker etter behov. Beholderne har mer begrenset plass. Er vær og vind en utfordring, er oppfordringen fra renovatørene er å sette den mest mulig i le imellom to beholdere, eller på en egen krok inne i avfallsskuret.

Stor omstilling

Noen spør om vi er bekymret for at trondhjemmere dropper sorteringen og heller kaster plasten i restavfallet?
SVAR: Vi kan ikke styre hva folk gjør hjemme ved kjøkkenbenken. Renovasjonsgebyret styres av størrelsen på restavfallsdunken.

Se prisene på renovasjonsgebyret her

Hvis man kaster all plastemballasjen der, blir det fortere fullt, og da må man gå opp i størrelse, og dermed øker også gebyret. Samtidig får vi heller ikke materialgjenvunnet plasten. Det skal lønne seg å sortere avfallet.

Vi forstår at den nye løsningen er en stor omstilling for mange, og vi forstår at det er krevende for mange å finne oppbevaringsplass inne. Det er mulig å ta med plast til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen, dersom man ønsker å bli kvitt plastemballasjen raskt. Vi tilbyr også kjøp av brukte beholdere til oppbevaring.

På sikt, når ettersorteringsanlegget kommer, vil trolig plastemballasjen kastes i samme dunk som restavfallet. Men inntil da håper vi alle gjør sitt beste med kildesortering av plast og de andre avfallstypene hjemme!

Bakgrunnsinformasjon:

Vi startet utrullingen av den nye renovasjonsordningen 6. februar i år.

Til nå har husstander med småbeholdere på Olderdalen, Reppe, Vikåsen, Ranheim, Væretrøa, Rotvoll, Lade, Dalen, Leangen, Charlottenlund, Strindheim, Bromstad, Brøset, Tunga, Brundalen, Jakobsli, Rosenborg, Persaunet og Tyholt fått den nye ordningen. Om lag 8000 boenheter har fått den nye ordningen så langt. I alt skal denne ordningen rulles ut til rundt 35 000 abonnenter.

Når den nye løsningen er ferdig rullet ut vil vi tømme 1,7 millioner avfallsbeholdere i året i Trondheim. Trondheim Renholdsverk jobber også med innføring av matavfall hos dem som har andre avfallsløsninger som overflatecontainere eller nedgravde containere, eller avfallssug og det vil komme på plass i løpet av de neste årene.

Les mer om ordningen på trv.no/matavfall

Den nye renovasjonsordningen ble vedtatt i Bystyret 8. desember i 2022. Trondheim Renholdsverk er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.